RUKOVODEĆA STRUKTURA

Kazneno popravnim zavodom rukovodi direktor zavoda,koji ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH.

Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, Direktor zastupa i predstavlja zavod, potpisuje sve akte iz nadležnosti zavoda, odgovoran je za korištenje materijalnih i nematerijalnih potencijala.
Za svoj rad direktor odgovara Vladi Federacije BiH i to direktno ministru pravde.

U KPZ postoji
zamjenik direktora, koji zamjenjuje direktora u slućaju njegove odsutnosti i spriječenosti i pomaže direktoru u izvršavanju poslova iz njegove nadležnosti.
Za svoj rad zamjenik direktora odgovara Vladi Federacije BiH i federalnom ministru pravde.

Svaki
sektor Zavoda, ima pomoćnika direktora, koji vodi svoj sektor.
Pomoćnik direktora za svoj rad odgovara direktoru i pomoćniku direktora zavoda.
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 3

Broj jedinstvenih posjeta: 44689

Ukupno pregleda: 423994