Privredna jedinica "Kozlovac"

Privredna jedinica „Kozlovac” u svom sastvu ima unutrašnje organizacione jedinice (odjele) i to:
a) radna jedinica ekonomija i
b) radna jedinica ugostiteljstvo

Organizacija rada u Privrednoj jedinici, skup metoda i sredstava rada usklađen sa propisima usvojenim na Kongresu OUN u Ženevi 1955. godine, te propisima CPT 1987. godine – Konvencija Savjeta Evrope.

Glavni cilj rada, odnosno svrha izvršenja kazne lišenja slobode je osposobljavanje osuđenika da po povratku u širu i užu društvenu zajednicu (na slobodi) živi i radi u skladu sa zakonom, te postane koristan član te zajednice. U tom cilju obezbjeđuju se za osuđene, u granicama mogućnosti, raznovrsna zaposlenja. 

Postizanje ekonomske koristi od rada osuđenih lica ne smije da ide na štetu ostvarenja svrhe tog rada. Ako obratimo pažnju na momente kada i kako se rad uvodi kao obaveza i pravo osuđenih lica, na uslove pod kojima se on treba da odvija i na krajnji cilja tog rada, onda jasno proizilazi da je rad osuđenih lica samo sredstvo vaspitnog uticaja, a ne cilj sam za sebe niti sredstvo sticanja materijalne dobiti, o čemu govori profesionalno osposobljavanje i profesionalna orijentacija osuđenih lica. 

EKONOMIJA

 

Slika
Ekonomija raspolaže sa 82,77 ha poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini. To zemljište smo dobili, na korištenje, na osnovu Odluke o prenosu prava raspolaganja sa nekretninama, koju je donijela Skupština opštine Tuzla broj 01/1-476-3 od 28.03.1984. godine...

UGOSTITELJSTVO

 

Slika
U sklopu Privredne jedinice "Kozlovac" funkcionišu i rade i dva ugostiteljska objekta, i to restoran "Šadrvan" i restoran "Kozlovac". Restoran " Šadrvan " se nalazi u centru grada uz Kazneno-popravni zavod, restoran " Kozlovac " se nalazi u sklopu Privredne jedinice " Kozlovac " udaljene 2,5 kilometara od centra grada. 
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 45280

Ukupno pregleda: 428502