EKONOMIJA
Ekonomija raspolaže sa 82,77 ha poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini. To zemljište smo dobili, na korištenje, na osnovu Odluke o prenosu prava raspolaganja sa nekretninama, koju je donijela Skupština opštine Tuzla broj 01/1-476-3 od 28.03.1984. godine.

Dodijeljeno zemljište se vodi kao:
  • o Voćnjak (podignut u periodu 1962-1964.god) …………........................... 16,70 ha
  • o Pašnjak i livada …………………………………………………................... 33,30 ha
  • o Obradivo zemljište ………………………………….………………................ 6,00 ha
  • o Šuma …………………………………………………………………............... 26,00 ha
  • o Zgrade i pristupni putevi …………………………………..……......………….. 0,77 ha
                                                                                                             UKUPNO 82,77 ha

Cilj Ekonomije je da u narednim godinama obnovi voćnjak u cijelom njegovom obimu. Do sada smo očistili stari zasad i obnovili ga novim sadnicama raznog voća u površini od oko 4 ha. Livade se koriste za skupljanje sijena koje nam je potrebno za zimsku ishranu junadi. Obradive površine se u cijelosti koriste za povrtlarsku i ratarsku proizvodnju.
Proizvodnja na Ekonomiji, se sastoji od slijedećih grana poljoprivredne proizvodnje:
I Povrtlarska proizvodnja
1. Proizvodnja crvenog luka
2. Proizvodnja kupusa (ranog i kasnog)
3. Proizvodnja mrkve i peršuna
4. Proizvodnja bijelog luka
5. Proizvodnja krompira
II Ratarsko proizvodnja
1. Proizvodnja kukuruza za zrno
III Proizvodnja krmne hrane
1. Kosidba i skupljanjer sijena
2. Proizvodnja kukuruza za silažu
IV Plastenička proizvodnja
1. Proizvodnja paradajza
2. Proizvodnja salate
3. Proizvodnja paprike
4. Proizvodnja špinata
5. Proizvodnja krastavaca
V Stočarska proizvodnja
1. Tov junadi
2. Peradarstvo ( tov pilića, tov tuka i koke nosilje )
3. Program preventivnih mjera za zdravstvenu zaštitu stoke i kupovina . lijekova za stoku
VI Voćarstvo
1. Proizvodnja šljive, jabuke i kruške
2. Njega novog voćnjaka
3. Podizanje novog vočnjaka-krošnjasto voće
4. Njega podignutog zasada jagode 
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 46239

Ukupno pregleda: 436070